BETINGELSER

1) Oprettelse

 1. Ved oprettelse af brugerprofil skal Brugeren indtaste et brugernavn og en e-mail, der fremadrettet vil blive anvendt som kontaktoplysning. Brugeren kan efterfølgende indtaste yderligere kontaktoplysninger i sin brugerprofil, herunder navn og adresse. Såfremt Brugeren har tilkøbt ydelser, er kontaktoplysninger som navn og adresse og eventuelt CVR-nummer obligatoriske oplysninger.
 2. Det er Brugerens ansvar løbende at opdatere sine kontaktoplysninger, herunder sin e-mail-adresse, således at Bricksite altid kan kontakte Brugeren.
 3. Manglende opdatering af Brugerens kontaktoplysninger anses for væsentlig misligholdelse af aftalen, jf. punkt 11.2.
 4. Brugeren accepterer at modtage almindelige orienteringsbeskeder og juridisk bindende meddelelser fra Bricksite via den oplyste e-mail-adresse. Brugeren accepterer at modtage information, nyheder og tilbud på de i systemet registrerede e-mailadresser. De e-mail-adresser, der ligger i Systemet, er bindende kontaktoplysning i forbindelse med opsigelse af brugeren, indtil de ændres til en anden e-mail-adresse af Brugeren, hvorefter de nye e-mail-adresser er gældende som bindende kontaktoplysning i forbindelse med opsigelse.
 5. Brugerens kontaktoplysninger og andre personhenførbare oplysninger behandles og opbevares i overensstemmelse med Lov om behandling af personoplysninger, jf. punkt 12.

2) Ydelse og serviceniveau

 1. Beskrivelse af ydelsen
  • Bricksite hoster Brugerens hjemmeside og stiller en basispakke bestående af sider og lagerplads samt en række standardmoduler til udarbejdelse af en hjemmeside til rådighed for Brugeren.
  • Brugeren kan efter eget valg tilkøbe flere sider, ekstra plads og yderligere funktioner og moduler, hvilket – alt efter valg af førnævnte ydelser – kan indebære abonnementsbetaling, jf. også punkt 9.
  • Medmindre Brugeren har indgået særskilt aftale med Bricksite om andet, er Bricksite berettiget til på Brugerens hjemmesider, herunder enhver underside, at indsætte oplysninger om Bricksite, herunder navn, logo og link. Sådanne oplysninger må ikke fjernes eller forsøges fjernet af Brugeren.
 2. Levering
  • Bricksite stiller de aftalte ydelser til rådighed for Brugeren, når bestilling og/eller betaling heraf er registreret hos Bricksite.
 3. Oppetid
  • Bricksite tilstræber at Systemet og Brugerens hjemmeside har en oppetid på 100 %, men påtager sig dog intet ansvar herfor over for Brugeren.
 4. Backup
  • Ansvar for backup af Brugerens data, herunder uploadet materiale, påhviler Brugeren selv, og Bricksite er under ingen omstændigheder ansvarlig for Brugerens tab af data. Det anbefales derfor, at Brugeren selv foretager backup af alt data.
  • Bricksite foretager daglig backup af Systemet.

3) Rettigheder

 1. Ved Brugerens oprettelse af log-in og godkendelse af Aftalen opnår Brugeren en tidsbegrænset og ikke-eksklusiv brugsret til de af Brugeren valgte online services og moduler.
 2. Brugeren må alene anvende de af Aftalen omfattede online services og moduler, som disse udbydes online af Bricksite. Brugeren har ingen rettigheder til services og moduler i objekt- eller kodeform. Brugeren opnår ikke i medfør af Aftalen rettigheder til materiale, hvortil tredjemand har rettigheder, som måtte være indeholdt i Bricksites moduler, bortset fra den i nærværende Aftale udtrykkeligt anførte brugsret.
 3. Medmindre Brugeren har indgået særskilt skriftlig aftale med Bricksite om andet, har Bricksite alle rettigheder, herunder ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder, til Systemet.

4) Brugerens fortrydelsesret

 1. Brugeren accepterer, at levering af ydelsen påbegyndes umiddelbart efter oprettelse og/eller betaling af den bestilte ydelse, og at Brugeren efter dette tidspunkt ikke kan fortryde eller afbestille produktet, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4.
 2. Er Brugeren erhvervsdrivende ydes ingen fortrydelsesret.

 

5) Vedligeholdelse

 1. Bricksite vil løbende vedligeholde Systemet ved at rette fejl, således at en kontinuerlig drift opretholdes i videst muligt omfang.
 2. Under vedligeholdelse kan Systemet og/eller Brugerens hjemmeside være helt eller delvist utilgængeligt for Brugeren. Bricksite har intet ansvar overfor Brugeren i sådanne tilfælde.

6) Fejl og mangler

 1. Systemfejl
  • Ved systemfejl forstås fejl, som ikke hidrører fra Brugerens anvendelse af Systemet.
  • Fejlmelding af systemfejl kan foretages på Bricksites supportside.
  • Bricksite bestræber sig på at iværksætte afhjælpning af systemfejl hurtigst muligt. Bricksite har pligt til at afhjælpe systemfejl inden for en rimelig frist. Den rimelige frist vil altid være på mindst 20 arbejdsdage.
 2. Brugerfejl
  • Ved brugerfejl forstås fejl, som hidrører fra Brugerens anvendelse af Systemet eller skyldes Brugerens manglende kendskab til tilgængelig dokumentation og vejledning.
  • Dokumentation og vejleding til brug for Systemet findes på Bricksites supportside http://support.bricksite.com. Bricksite er ikke forpligtet til at levere yderligere vejledning end den, der forefindes på Bricksites hjemmeside eller supportside.
  • Bricksite stiller supportfunktioner til rådighed, hvor Brugeren har mulighed for at stille spørgsmål til Bricksite. Supporten omfatter alene vejledning og konkret rådgivning i anvendelse af Systemet, og Brugeren skal navnlig være opmærksom på, at følgende forhold ikke er omfattet af Bricksites support:
   • Fejl og problemer, som er forårsaget af udstyr og teleforbindelse eller tredjepartssoftware, og som ikke kan tilskrives Systemet;
   • Spørgsmål vedrørende Brugerens eller tredjeparts udstyr og/eller software;
   • Spørgsmål som ikke vedrører brugen af Systemet eller på anden vis har forbindelse til Bricksites ydelser.
  • Bricksite påtager sig ikke ansvar for afhjælpning af brugerfejl, eller for at Brugeren modtager besvarelse af henvendelser til support indenfor en bestemt frist.
  • Bricksite forbeholder sig ret til at fakturere det tidsforbrug, Bricksite anvender til besvarelse af henvendelser, der vedrører brugerfejl, eller som ikke er omfattet af Bricksites support. Bricksite er alene berettiget til at fakturere, såfremt Bricksite forud for påbegyndelse af fejlretning har givet Brugeren meddelelse herom.

7) Lovlighed m.v.

Brugeren har alene ret til at anvende Systemet til formål og ved hjælp af materiale, som ikke er i strid med Aftalen og lovgivningen i øvrigt.Brugeren indestår for til enhver tid at have alle rettigheder til alt indhold på hjemmesiden. Bricksite påtager sig intet ansvar for lovligheden af indholdet på Brugerens hjemmeside.

Brugeren indestår for, at Brugeren har indhentet de fornødne samtykker, herunder samtykke efter Markedsføringsloven, såfremt der sker udsendelse af nyhedsbreve eller lignende markedsføring fra Brugerens hjemmeside.

Det er i medfør af Aftalen ikke tilladt at uploade pornografisk materiale og lignende eller materiale som er alment stødende, herunder materiale, som opfordrer til vold eller anden skadelig adfærd. Det er ej heller tilladt at linke til sådant materiale fra Brugerens hjemmeside.

Såfremt Bricksite skulle blive mødt med krav, herunder erstatningskrav, fra tredjemand som følge af indholdet på Brugerens hjemmeside, er Brugeren forpligtet til at skadesløsholde Bricksite for ethvert krav og omkostning i så henseende, herunder sags- og advokatomkostninger. Dette gælder også, selvom kravet fra tredjemand senere viser sig at være uberettiget.

8) Overdragelse

 • Brugerens overdragelse af brugsret
  • Medmindre Brugeren skriftligt aftaler andet med Bricksite, er Brugeren ikke berettiget til at overdrage sin brugsret til tredjepart, uanset om dette måtte ske ved salg, udleje, udlån eller på anden måde.
  • Erhvervsmæssigt videresalg af Bricksites ydelser forudsætter, at der indgås en særskilt aftale med Bricksite.
 • Bricksites overdragelse
  • Bricksite kan overdrage enhver ret og forpligtelse til tredjemand efter Bricksites eget valg og er til enhver tid berettiget til at anvende underleverandører efter Bricksites eget valg.

9) Priser og betalingsbetingelser

 1. Betaling
  1. Brugeren betaler forud for tilkøbte ydelser ved bestilling heraf. Abonnementer løber i en periode på et år, hvorefter de automatisk fornyes for en ny et-års periode, medmindre Aftalen forinden da er ophørt, jf. punkt 11.
  2. Valuta angives på Bricksites hjemmeside.
  3. Medmindre andet er angivet er priserne for danske Brugere inklusiv told og øvrige afgifter, herunder moms.
  4. Brugeren betaler den pris, som er gældende ved Brugerens bestilling af pågældende ydelse henholdsvis ved forlængelse af abonnementsperiode.
 2. Justering af priser
  1. Bricksite kan uden varsel justere sine priser.
  2. Bricksite kan uden varsel for fremtiden opkræve betaling for en ydelse, som hidtil har været uden beregning. For eksisterende Brugere giver Bricksite dog Brugeren 1 måneds varsel i sådanne situationer. Fristen regnes fra det tidspunkt meddelelse om prisændring er afsendt fra Bricksite.

10) Ændring af Aftalen

Bricksite kan til enhver tid ændre i Aftalen med et varsel på 3 måneder. Har Bricksite ikke inden udløbet af denne frist modtaget Brugerens opsigelse af Aftalen i medfør af punkt 11, anses ændringerne for accepteret af Brugeren og træder automatisk i kraft efter udløb af fristen i nærværende bestemmelse.

Varsling af ændringer i Aftalen sker til den af Brugeren angivne e-mail-adresse, jf. ligeledes punkt 1.4.

11) Ophør

 1. Opsigelse
  • Aftaler om gratis ydelser kan til enhver tid opsiges af Brugeren uden varsel ved at anvende funktionen “Slet hjemmeside”. Bricksite kan med 1 måneds varsel op-sige Brugerens adgang til gratis ydelser. Bricksite vil efter varslets udløb stoppe levering af den pågældende ydelse, ligesom Brugerens hjemmeside fjernes fra Systemet. Brugeren har herefter ikke længere adgang til hjemmesiden og de uploadede data. Det anbefales derfor, at Brugeren tager en kopi af Brugerens egne data, idet ethvert ansvar for backup påhviler Brugeren, jf. punkt 2.4.
  • Aftaler om løbende tilkøbte ydelser kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. Efter opsigelsesvarslets udløb stopper Bricksites levering af den pågældende ydelse. Brugerens hjemmeside fjernes fra Systemet, og Brugeren har ikke længere adgang til hjemmesiden og de uploadede data. Det anbefales derfor Brugeren i god tid inden udløb af opsigelsesvarslet, selv at tage kopi af Brugerens egne data, idet ethvert ansvar for backup påhviler Brugeren, jf. punkt 2.4.
  • Abonnementer betales forud. Abonnementer løber i enten 1, 3, 6 eller 12 måneder afhængig af hvilket der er valgt ved købet. For at sikre dig at din hjemmeside ikke udløber, fornyes abonnementet automatisk 2 dage før udløb. Kan en automatisk betaling ikke gennemføres, uanset årsag, vil du modtage en e-mail der beder dig logge ind og betale. Betales der ikke inden for 7 dage efter første meddelelse, deaktiveres det pågældende abonnement og de funktioner det indebærer. Er betalingen ikke modtaget inden senest 60 dage efter første meddelelse, lukkes den pågældende konto uden yderligere varsel. Abonnementer kan til enhver tid, og senest 7 dage før udløb opsiges. Der refunderes ikke for resterende tid på abonnementet. Engangsbeløb til domæne, sider, MB og moduler refunderes ikke.
  • Det er ikke muligt at fortryde en bestilling af et domæne, da domæner er unikke. Dette gælder også fejlregistrering af domæner, ved eksempelvis stave- og tastefejl. Ved domænebestilling erklærer du som registrant af domænet, at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod lovgivning. Domænenavnet registreres i kundens navn. Bricksite er formidler af ydelsen og har intet ansvar i forbindelse med registreringen af domænet og kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for tab i forbindelse med oprettelse/flytning af domænenavnet. Kunden er forpligtet til selv at kontrollere om bestilling eller flytningen af domænet er gennemført korrekt og skal kontakte Bricksite, hvis det ikke er tilfældet.
  • Når du er logget ind på din hjemmeside, kan du under “Konto & betalinger” finde information om tidligere betalinger, abonnements- og kontaktoplysninger. Samme sted kan du opdatere dine kreditkortoplysninger, opsige abonnementer og ændre betalingsperioder.
 2. Ophævelse
  • Bricksite er berettiget til at ophæve Aftalen helt eller delvist i tilfælde af Brugerens væsentlige misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af de forpligtelser, der påhviler Brugeren i medfør af Aftalen.
  • Meddelelse til Brugeren om væsentlig misligholdelsen sendes til den af Brugeren indtastede e-mail-adresse, jf. punkt 1.4., hvilket betragtes som opfyldelse af Bricksites orienteringsforpligtelse. Bricksite kan herefter uden varsel lukke Brugerens hjemmeside og/eller stoppe med at levere yderligere ydelser i henhold til Aftalen.
  • I tilfælde af Bricksites væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen kan Brugeren skriftligt ophæve Aftalen for fremtiden efter udløb af Bricksites afhjælpningsfrist, jf. punkt 6.1. En af Bricksite modtaget ophævelse får virkning 10 dage efter, den er kommet frem til Bricksite, såfremt Bricksite ikke forinden har afhjulpet misligholdelsen.
 3. Suspension
  • Bricksite er til enhver tid berettiget til at suspendere adgangen til Brugerens hjemmeside eller Brugerens adgang til Systemet, såfremt Bricksite fra tredjemand eller af egen drift modtager oplysning om, at hjemmesiden eller Brugerens anvendelse af Systemet ikke overholder lovgivningen, eller hjemmesiden indeholder materiale, som er i strid med nærværende Aftale, eller som efter Bricksites vurdering forekommer at være stødende for almenheden.
  • Tilsvarende kan Bricksite suspendere adgang til Brugerens hjemmeside eller Brugerens adgang til Systemet såfremt Bricksite konstaterer, at Brugerens hjemmeside, eller Brugerens anvendelse af Systemet medfører datatrafik, som har et usædvanligt omfattende omfang, eller som har usædvanlig karakter i øvrigt.
  • Såfremt Bricksite suspenderer adgangen til Brugerens hjemmeside eller Brugerens adgang til Systemet, sker dette uden ansvar overfor Brugeren. Bricksite vil straks fremsende orienterende e-mail til Brugeren. På baggrund af Brugerens efterfølgende henvendelse til Bricksite afgør Bricksite, om Aftalen skal ophøre, eller suspensionen hæves.

12) Persondata

 1. Bricksites registrering og opbevaring af persondata
  • Ved Brugerens oprettelse af brugerprofil og hjemmeside registrerer og opbevarer Bricksite persondata, herunder Brugerens navn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer og e-mail, såfremt Brugeren indtaster disse oplysninger. E-mail-adresse er obligatorisk oplysning for at kunne oprette en brugerprofil og hjemmeside, ligesom navn og adresse og eventuelt CVR-nummer er obligatorisk, såfremt Brugeren har tilkøbt ydelser.
  • Brugerens kontaktoplysninger opbevares udelukkende af Bricksite og benyttes for at opretholde en god og hensigtsmæssig håndtering af Brugerens tilknytning til Bricksite. Endvidere benyttes Brugerens personoplysninger til hjemmesideoptimering og statistiske formål.
   Bricksite opbevarer ikke Brugerens Dankort- og kreditkortoplysninger.
 2. Behandling og videregivelse af persondata
  • Bricksite handler alene efter instruks fra Brugeren. Bricksite skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Lov om behandling af personoplysninger.
  • Bricksite skal mod betaling efter tidsforbrug i henhold til Bricksites almindelige timepris på Brugerens anmodning give Brugeren tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.
  • Bricksite videregiver ikke personhenførbare oplysninger til tredjemand bortset fra de oplysninger, Brugeren selv gør tilgængelig på egen hjemmeside.
 3. Tekniske oplysninger
  • Bricksites hjemmeside anvender kun i begrænset omfang cookies. En cookie er en lille fil, som lagres på Brugerens computer. Cookies indeholder ikke personoplysninger i sig selv, men anvendes til at identificere den af Brugeren anvendte computer over for Bricksite med henblik på at skabe en god brugeroplevelse for Brugeren.
  • Når Brugeren besøger Bricksites hjemmeside anvender Bricksite cookies til at registrere Brugerens log-in oplysninger, såfremt Brugeren ønsker dette. Ønsker Brugeren ikke at acceptere disse cookies, kan browseren indstilles til automatisk at afvise cookies eller underrette Brugeren hver gang et websted anmoder om at gemme cookies. Bricksite anbefaler, at Brugeren benytter browserens hjælpefunktion for at få flere oplysninger.
  • I forbindelse med hvert besøg på Bricksites hjemmeside registreres endvidere den af Brugeren anvendte IP-adresse. IP-adresse er adressen på den computer, som Brugeren anvender til at besøge Bricksites hjemmeside. IP-adressen registreres for at sikre, at Bricksite altid kan finde tilbage til den anvendte computer, såfremt der måtte ske misbrug, ulovligheder eller lignende i forbindelse med Brugerens besøg på Bricksites hjemmeside.
 4. Brugerens gengivelse af persondata
  • Brugeren indestår selv for, at indsamling og offentliggørelse af personhenførbare oplysninger gennem Bricksites system sker i overensstemmelse med lovgivningen, herunder Lov om behandling af personoplysninger.
  • Bricksite påtager sig intet ansvar for Brugerens ulovlige gengivelse af personoplysninger på Brugerens hjemmeside.

13) Ansvarsbegrænsning

 1. Bricksite kan på ingen måde gøres ansvarlig for forhold, som kan henføres til Brugerens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen.
 2. Bricksite KAN ALDRIG GØRES ANSVARLIG FOR brugerens INDIREKTE TAB, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB FOR FØLGESKADE, DRIFTSTAB, AVANCETAB, KRAV REJST AF TREDJEMAND ELLER TAB AF DATA.
 3. BRICKSITE ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB, SOM MÅTTE SKYLDES SYSTEMFEJL.
 4. SKULLE Bricksite TIL TRODS FOR OVENSTÅENDE VÆRE ERSTATNINGSANSARLIG, ER Bricksites ANSVAR ALTID BEGRÆNSET TIL DET VEDERLAG, SOM BRUGEREN HAR BETALT 12 MÅNEDER FORUD FOR ERTATNINGSKRAVETS OPSTÅEN.
 5. Bricksites SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR BRUGEREN KAN UANSET OVENSTÅENDE ALDRIG OVERSTIGE DKK 10.000,00.
 6. Ovenstående gælder også produktansvar i det omfang, præceptiv lovgivning ikke er til hinder herfor.

14) Force Majeure

 1. Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure.
 2. Som force majeure betegnes bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nøglemedarbejderes sygdom eller dødsfald, IT- og systemnedbrud, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.
 3. Foreligger der force majeure hos en af parterne i mere end 40 dage kan hver af parterne hæve Aftalen helt eller delvist for fremtiden. Ved ophævelse på grund af force majeure kan ingen af parterne kan kræve erstatning.

15) Lovvalg og værneting

 1. Aftalen mellem parterne er underlagt dansk ret i det omfang, Brugeren efter gældende lovgivning kan indgå i sådan aftale om lovvalg, dog med undtagelse af dansk rets regler om internationalt lovvalg.
 2. Såfremt Brugeren er erhvervsdrivende, skal tvister mellem parterne, der udspringer af Aftalen, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved Retten i Århus.

16) Forrang

17) Websitets brug af cookies

 1. Bricksite anvender cookies til at huske vigtige indstillinger og til statistik. En cookie er en lille tekstfil din browser gemmer for at kunne genkende den ved senere besøg. Den gemmer ingen personlige oplysninger og kan ikke indeholde virus. Du kan til enhver tid kontrollere og slette cookies på din browser. ( AllAboutCookies.org )